ΕΕΧΟΤ: Ενημέρωση κοινού για μια ζωή χωρίς προβλήματα, πόνους και δυσκολίες στη κίνηση

 

Η διαμόρφωση, ανάπτυξη και καλή λειτουργία του μυοσκελετικού συστήματος αποτελούν τη βάση για μια ζωή χωρίς προβλήματα, πόνους και δυσκολίες στη κίνηση.

Η Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας (Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.) βραβευμένη από την Ακαδημία Αθηνών το 2004, για τη μεγάλη της προσφορά στην εκπαίδευση και διαρκή ενημέρωση των μελών της στην Ορθοπαιδική επιστήμη αλλά κυρίως στο σύνολο της Ελληνικής Κοινωνίας, είναι και φέτος παρούσα στο 6ο ΔΥΟ Forum, τον μεγάλο Θεσμό της Υγείας. Το Σάββατο 23 Οκτωβρίου, στο Ζάππειο Μέγαρο, στις 13.00-14.30, εντεταλμένοι ορθοπαιδικοί της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. θα ενημερώσουν το κοινό για θέματα ορθοπαιδικών παθήσεων, μέτρα πρόληψης αλλά και αντιμετώπιση προβλημάτων οστών, αρθρώσεων, μυών, τενόντων.   

Η Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. είναι επιστημονικό και εκπαιδευτικό σωματείο, με σκοπό την προαγωγή της ιατρικής ειδικότητας της Ορθοπαιδικής Χειρουργικής και Τραυματολογίας στην Ελλάδα.

Ειδικότεροι σκοποί της Εταιρείας είναι:

α) Η συνεχής βελτίωση της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης των ορθοπαιδικών.
β) Η διαρκής εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των μελών της.
γ) Η ανάπτυξη στενής επαφής ανάμεσα στους Έλληνες και αλλοδαπούς ορθοπαιδικούς και η συνεργασία με τις αντίστοιχες επιστημονικές εταιρείες των χωρών της Ευρώπης, τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αντίστοιχες επιστημονικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται εκτός του Ευρωπαϊκού Χώρου, πράγμα που θα έχει ιδιαίτερα ευνοϊκή επίδραση στην πρόοδο της ειδικότητας της Ορθοπαιδικής στην Ελλάδα.
δ) Η προαγωγή γενικά της ειδικότητας της Ορθοπαιδικής με στόχο την καλύτερη περίθαλψη του Ελληνικού Λαού.
ε) Η ενημέρωση της κοινής γνώμης και κάθε αρμοδίου φορέα για τις παθήσεις και κακώσεις του Μυοσκελετικού Συστήματος, την πρόληψη, την αντιμετώπισή τους καθώς και τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις τους .
στ) Η προάσπιση και υποστήριξη των επιστημονικών και εργασιακών συμφερόντων των μελών της κατά την άσκηση του ιατρικού τους λειτουργήματος.
ζ) Η διασφάλιση και προώθηση των προϋποθέσεων της απασχόλησης των μελών της σε θέσεις του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα.
η) Η σύσταση, συμμετοχή και επιχορήγηση επιστημονικών Ιδρυμάτων με σκοπούς και δραστηριότητες συναφείς με τους αντίστοιχους σκοπούς της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που ρυθμίζει την σύσταση και λειτουργία των Ιδρυμάτων.
θ) Η συνεργασία με κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς και άλλες επιστημονικές εταιρείες για την εκπόνηση προγραμμάτων, επιστημονικών πρωτοκόλλων και αρχείων καταγραφής επιστημονικών δεδομένων, με στόχο τη διευκόλυνση της Πολιτείας στα πλαίσια της παροχής καλύτερων υπηρεσιών στον Έλληνα ασθενή και τον Έλληνα Ορθοπαιδικό Ιατρό.
ι) Η οργάνωση εξετάσεων στην Ορθοπαιδική, η πιστοποίηση και επαναπιστοποίηση της επάρκειας στην ειδικότητα της Ορθοπαιδικής. Ο καθορισμός του περιεχομένου, ο έλεγχος ποιότητας και η κατά χρονικές περιόδους αναθεώρηση του προγράμματος εκπαίδευσης.
κ) Η συμμετοχή ως σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα απασχόλησης των Ελλήνων Ορθοπαιδικών.

www.eexot.gr